Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Акредитација

 

Почетна >> О школи >>Самовредновање 2016
 
  Самовредновање и оцењивање квалитета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду
   
 

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У 2015/16. години Висока школа електротехние и рачунарства струковних студија је у складу са законским обавезама приступила изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-14):
 
  Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
 
Прилог 1.1 Пословник квалитета
Прилог 1.2 Политика квалитета
Прилог 1.3 Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.4

Одлука о усвајању Стратегије

Прилог 1.5

Мере и субјекти обезбеђења квалитета

Прилог 1.6 Акциони план за спровођење стратегије
Прилог 1.7 Сертификати о примени стандарда ISO 9001:2008
 
  Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
 
Прилог 2.1 Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.2 Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада
Прилог 2.3 Усвојени годишњи извештаји о раду Комисије за обезбеђење квалитета за унутрашње осигурање квалитета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија
   
  Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
 
Прилог 3.1 Формално успостављено тело-Комисија за обезбеђење квалитета
Прилог 3.2 Списак свих анкета у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија
Прилог 3.3а Анализа резултата спроведене анкете за студенте прве године студија
Прилог 3.3б Анализа резултата спроведене анкете о педагошким квалитетима наставника и сарадника
Прилог 3.3в Анализа резултата спроведене анкете за вредновање рада школе
Прилог 3.3г Анализа резултата спроведене анкете дипломираних студената
Прилог 3.3д Анализа резултата спроведене анкете о задовољству запослених на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија
Прилог 3.4 Анализа анкета и извештај о спроведеним мерама
   
  Стандард 4: Квалитет студијског програма
 
Прилог 4.1 Мишљење дипломираних студената о квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења
Прилог 4.2а Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца-анализа упитника
Прилог 4.2б Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца-упитници
Прилог 4.3 Спроведене анкете студената
Прилог 4.4 Доказ да су примери исхода учења за програме различитих структура представљени на интернет страни високошколске установе
Прилог 4.5а Одлуке о акредитацији студијских програма основних студија
Прилог 4.5б Одлуке о акредитацији студијских програма специјалистичких студија
Табела 4.1 Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем уписаних студената школске 2013/14., 2014/15. и 2015/16.
Табела 4.2 Проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у шк. 2012/13., 2013/14. и 2014/15. за сваки студијски програм
Табела 4.3 Просечно трајање студија у школској 2012/13, 2013/14. и 2014/15. години у односу на ранији петогодишњи и десетогодишњи период за сваки студијски програм
Табела 4.4 Стопа одустајања студената од даљег студирања за сваки студијски програм
Табела 4.5 Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60), (мање од 37) за сваки студијски програм
Табела 4.6 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма
   
  Стандард 5: Квалитет наставног процеса
 
Прилог 5.1 Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2 Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе
Прилог 5.3 Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника
Прилог 5.4 Извештај о завршној контроли наставе за 2014/2015
   
  Стандард 6: Квалитет научноистраживачког уметничког и стручног рада
 
Прилог 6.1 Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научном и стручном раду
Прилог 6.2 Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника у Школи
Прилог 6.3  Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника у Школи
Прилог 6.4 Резултати научног усавршавања кадрова у претходном петогодишњем периоду
Прилог 6.5 Листа опреме у власништву Школе, која се користи за научни и стручни рад
Прилог 6.6 Преглед међународних пројеката на којима је Школа радила у периоду 2011-2015
Прилог 6.7 Преглед интерних пројеката за унапређење наставе које је Школа финансирала у периоду 2011-2015
Табела 6.1 Број и списак SCI-индексираних радова наставника и сарадника за претходни петогодишњи периода
Табела 6.2 Збирни преглед публикација у претходној календарској години, према критеријумима Министарства
Табела 6.3 Збирни преглед публикација у издању Школе за претходни петогодишњи период
Табела 6.4 Преглед трошкова које је Школа уложила за школарине и стручне конгресе и семинаре
   
  Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
 
Прилог 7.1 Број запослених наставника у односу на укупни број студената.
Табела 7.1 Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Табела 7.2 Преглед броја сарадника по звањима и статус сарадника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
   
  Стандард 8: Квалитет студената
 
Прилог 8.1 Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2 Правилник о провери знања и оцењивању
Прилог 8.3 Анкете студената о процени услова и организације Студијских програма
Прилог 8.4 Анкете студената о процени објективности оцењивања
Прилог 8.5 Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања
Табела 8.1 Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама Студија на текућој школској години
Табела 8.2 Стопа успешности студената
Табела 8.3 Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија
   
  Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
 
Прилог 9.1а Правилник о уџбеницима, другим наставним публикацијама и издавачкој делатности
Прилог 9.1б Процедура за издавачку делатност
Прилог 9.1в Обрасци за издавачку делатност
Прилог 9.2 Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на Високој школи електротехнике и рачунарства
Прилог 9.3 Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на Високој школи електротехнике и рачунарства са бројем запослених наставника
Табела 9.1 Број и врста библиотечких јединица у Високој школи електротехнике и рачунарства
Табела 9.2 Попис информатичких ресурса
   
  Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
 
Прилог 10.1 Статут Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду
Прилог 10.2 Шематски приказ органа, руководећих функција и ужих организационих јединица Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду
Прилог 10.3

Пословник о раду Савета  Високе  школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Прилог 10.4 Одлука о избору директора Школе
Прилог 10.5 Одлука о избору помоћника директора Школе
Прилог 10.6

Пословник   Наставног  већа  Високе  школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Прилог 10.7

Правилник о раду студентског парламента

Прилог 10.8

Правилник о систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија

Прилог 10.9

Шематски приказ организационе структуре Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Прилог 10.10

Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија

Табела 10.1 Број и структура по стручној спреми запослених на радним местима која припадају сегменту ненаставног особља, односно у оквиру јединице за финансије и техничку подршку
   
  Стандард 11: Квалитет простора и опреме
 
Прилог 11.1 Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим студијским програмима
Табела 11.1 Укупна површина (у власништву Школе) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)
Табела 11.2 Листа опреме у власништву Школе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3 Наставно-научне и стручне базе
   
  Стандард 12: Финансирање
 
Прилог 12.1 Финансијски план за 2016. годину
Прилог 12.2 Финансијски извештај за претходну (2015.) буџетску годину
   
  Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
 
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета
Прилог 13.2 Анкете студената
   
  Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
 
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске установе
   
  Анкете које се спроводе на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду:
 
Анкета 1 Анкета за студенте прве године студија
Анкета 2.1 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2012/13. године
Анкета 2.2 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2012/13. године
Анкета 2.3 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2013/14. године
Анкета 2.4 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2013/14. године
Анкета 2.5 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за зимски семестар школске 2014/15. године
Анкета 2.6 Анкета о педагошким квалитетаима наставника и сарадника за летњи семестар школске 2014/15. године
Анкета 3 Анкета за вредновање рада Школе
Анкета 4 Анкета дипломираних студената
Анкета 5 Анкета о задовољству запослених на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду
   
     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs