Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
Историјат
Организација и управљање
Реч директора Школе
Секретаријат
Мисија, визија и политика квалитета
Међународни сертификат
Локација и зграда
Школски простор и опрема
Стратешки циљ развоја
Истраживачки и стручни рад
Наставно веће
Сугестије, предлози, примедбе
Лого Школе
Почетна >> О Школи >> Организација и управљање
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

   

 

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе.

Школа има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и студентски парламент.

Орган управљања Школе је Савет. Савет броји 17 чланова. Од тога 11 чланова Савета су представници Школе, три представника студената и три представника оснивача, које именује Влада Републике Србије Председник Савета се бира из реда представника Школе. Савет ради на седницама и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Делокруг рада Савета Школе је утврђен законом и Статутом Школе и то:

 • доноси Статут Школе;
 • бира и разрешава директора Школе;
 • доноси финансијски план;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Школе;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуке о висини школарине;
 • подноси Влади извештај о пословању;
 • доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Школе;
 • обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

Орган пословођења Школе је директор. Директор се бира из реда професора Школе у радном односу у Школи са пуним радним временом, на неодређено време. Директор се бира на три године са могућношћу једног поновног избора. Директор Школе одговара за пословање, законитост рада и остваривање студијских програма Школе. Делокруг послова и овлашћења су дефинисани законом, Статутом и другим општим актима Школе.

Стручни орган Школе је Наставно веће које се бави образовним процесом и другим надлежностима у складу са законом, Статутом и другим општим актима Школе. Своје одлуке Наставно веће доноси већином укупног броја својих чланова.

Студентски парламент је орган Школе успостављен ради остваривања права и заштите интереса студената, чија је делатност дефинисана законом, Статутом и другим општим актима Школе.

     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs